fbpx
banner

Proces pozyskiwania

Finansowania

#finansowanie #pozyskiwanie kapitału 49 59 1 #przygotowanie inwestycji 2 3 4 5 6 7 8 9

Uruchomienie środków

Negocjacje warunków finansowania

Odpowiedzi na pytania analityków

Due diligence dokumentacji

Dopasowanie dokumentacji do podmiotów finansowych

Pitch Inwestycyjny

Przygotowanie wstępnej dokumentacji finansowej

Opracowanie strategii finansowania, komunikacji oraz prezentacji danych

Analiza punktu wyjściowego

#sprzedaż inwestycji #zarządzanie procesem #wykazanie wartości

Proces pozyskiwania kapitału jest złożony i wymaga odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Jak możemy Cie wesprzeć?

Kredyt deweloperski

1. Badammy twoją aktualną sytuacje

W rezultacie otrzymasz:

 • Zestawienie potencjalnych zagrożeń podczas pozyskiwania finansowania
 • Analizę wymagań podmiotów finansujących, do których należy szczególnie się przygotować
 • Zminimalizujesz liczbę błędów w trakcie pozyskiwania kapitału
 • Zaoszczędzisz czas przy pozyskiwaniu kapitału
 • Zrozumiesz kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę podczas pozyskiwania finansowania

2. Przygotowujemy strategie finansowania projektu

W rezultacie otrzymasz:

 • Rekomendację konkretnych strategii finansowania dla Twojego projektu
 • Strategię profesjonalnej komunikacji z bankami, inwestorami
 • Możliwość rozmowy z bankami na tym samym poziomie
 • Wizerunek zaufanego partnera biznesowego
 • Szanse na wyróżnienie się wśród konkurencji oraz wypracowanie długotrwałych relacji z podmiotami finansującymi

3. Przeprowadzamy początkowe obliczenia oraz przygotowujemy Teaser inwestycyjny

W rezultacie otrzymasz:

 • Profesjonalne narzędzie przygotowane przez analityka dla analityków, które pozwoli pozyskać finansowanie
 • Wstępne kalkulacje modelu finansowego
 • Analizę konkurencji
 • Analizę atrakcyjności inwestycji
 • Dokument do pozyskania inwestorów

4. Przeprowadzamy rozmowy z dostawcami kapitału

W rezultacie otrzymasz:

 • Listę zainteresowanych podmiotów finansowych
 • Wyeliminowanie niekorzystnych, drogich propozycji finansowania
 • Możliwość zbudowania relacji biznesowych z najlepszymi podmiotami finansowymi regionu
 • Oszczędność czasu poprzez skupienie się na współpracy z najważniejszymi partnerach finansowych
 • Rekomendację o potencjalnym uruchomieniu Planu B na sfinansowania inwestycji

5. Przygotowujemy szczegółowy biznesplan oraz zaawansowany model finansowy

W rezultacie otrzymasz:

 • Analizę przepływów pieniężnych wraz z prognozami
 • Zaawansowaną analizę ryzyka projektowego poprzez wyliczenie scenariuszy
 • Wyczerpujące opisy i komentarze, które zminimalizują ilość zapytań analityków
 • Profesjonalną analizę rynku, sytuacji makroekonomicznej, SWOT
 • Analizę marketingowo-sprzedażową

6. Kompletujemy dokumenty finansowe

W rezultacie otrzymasz:

 • Zestawienie wymaganych dokumnetów
 • Wyczerpujące odpowiedzi na zapytania o dokumentach kredytowych
 • Koordynacje podczas kompletowania dokumentów
 • Przygotowane wnioski, załączniki, formularze
 • Kompleksowe złożenie dokumentacji do podmiotu finansowego

7. Przygotowujemy odpowiedzi do zapytań analityków

W rezultacie otrzymasz:

 • Wskazówki, jak odpowiedzieć na pytania instytucji finansowej
 • Przygotowanie wyjaśnień oraz dodatkowych obliczeń, które będzie wymagać analityk
 • Zminimalizujesz ryzyko udzielenia błędnej odpowiedzi, która spowoduje brak uzyskania finansowania

8. Negocjujemy warunki finansowania

W rezultacie otrzymasz:

 • Analiza oferty finansowej (ryzyka, zagrożenia, preferencje)
 • Wsparcie przy komunikacji z inwestorem kapitałowym
 • Wsparcie przy negocjacjach warunków współpracy z partnerami finansowymi

Chcesz pozyskać finansowanie na Swoją inwestycje?

Przykłady narzędzi inwestycyjnych

Ocena atrakcyjności inwestycji

12 najważniejszych pytań analityków inwestycyjnych

1. Jakie doświadczenie posiada zespół inwestycyjny?
Odpowiedź na postawione pytanie jest kluczową dla podmiotów finansujących. Analitycy bankowi zawsze patrzą na inwestycje holistycznie i nie oceniają wyłącznie Twojego doświadczenia, jako dewelopera, lecz analizują osiągnięcia całego Twojego zespołu. Umiejętne połączenie w opisie do Biznesplanu doświadczeń dewelopera, projektanta, kierownika budowy, generalnego wykonawcy oraz dyrektora finansowego sprawia, że w rozumieniu analityka bankowego za realizacje inwestycji odpowiada zespół profesjonalistów, którzy wiedzą jak takie przedsięwzięcie wykonać. Przekłada się to na przypisanie inwestycji przez analityka niższego profilu ryzyka.

2. Jak wygląda struktura kapitałowa i historia podmiotu realizującego inwestycje?
Podmioty finansowe zawsze sprawdzają powiązania kapitałowe firm w celu weryfikacji zdolności kredytowej, a weryfikacja ich historii jest wręcz nie do ominięcia. Błędnym jest przypuszczenie, że dla nowo utworzonych spółek celowych, analitycy nie mają historii do sprawdzenia. W takich przypadkach zawsze weryfikuje się sprawozdania finansowe spółek powiązanych, które najlepiej żeby mogły wykazać dobre wyniki finansowe z poprzednich 2 lat. Niezależna “celówka” może być postrzegana za bardziej ryzykowną, co na pewno przełoży się na wymóg wyższego zabezpieczenia. Dlatego ważnym jest analiza stanu faktycznego jeszcze przed przygotowaniem dokumentów kredytowych, w celu opracowania optymalnej struktury kapitałowej. 

3. Jakie jest ryzyko i zabezpieczenie inwestycji?
Bardzo istotnym elementem weryfikacji przez analityka jest oszacowanie ryzyka inwestycji, które musi być odpowiednio zabezpieczone. Analitycy biorą pod uwagę nie tylko wartość wkładu własnego dewelopera, ale również weryfikują jakie dodatkowe zabezpieczenia inwestor jest w stanie udzielić. Właściwa argumentacja wraz z odpowiednio przygotowaną analizą ryzyka inwestycji może mieć istotny wpływ na formę oraz wysokość zabezpieczeń wymaganych przez banki. 

4. Jaka jest wrażliwość wyników projektu na zmiany założeń?
Przygotowanie dla analityka analizy scenariuszy np. reakcji rentowności, NPV lub przepływów pieniężnych na zmiany parametrów w modelu jest bardzo istotna. Analiza scenariuszy pozwala analitykowi oszacować ryzyko inwestycji oraz zrozumieć czy projekt pozostaje rentowny przy zmianach na rynku.  

5. Czy dokumentacja odpowiada wytycznym banku?
Z formalnego punktu widzenia cała załączona dokumentacja wraz z Biznesplanem i Modelem finansowym powinna być tak przygotowana, żeby spełniać formalne wytyczne banku. Im więcej analityk odhaczy punktów na “Tak” w swoim modelu scoringowym, tym większe są szanse na nawiązania współpracy z bankiem. Drobne rzeczy są ważne.

6. Czy prezentowane dane są spójne?
Dokumenty złożone w banku muszą być spójne między sobą. Najważniejsze żeby nie wprowadzić analityka w błąd nawet nielicznymi oraz drobnymi rozbieżnościami. Może to spowodować zadanie wielu pytań uzupełniających ze strony analityka. Brak spójności dokumentacji źle świadczy o deweloperowi oraz może doprowadzić do zakwestionowania rzetelności przygotowanych danych.

7. Na ile realistyczne są założenia inwestycyjne?
Przystępując do weryfikacji założeń projektowych analityk podchodzi do tych założeń z zupełnie odwrotnej perspektywy niż ty. Jego celem jest poddanie wątpliwości każdego twojego założenia oraz udowodnienie braku ich związku z rzeczywistością. Dlatego bardzo istotnym jest udokumentowanie założeń inwestycyjnych.

8. Jaki jest plan sprzedażowo-marketingowy?
W przypadku nowych deweloperów lub nowych lokalizacji analitycy kładą szczególny nacisk na weryfikację popytu. W związku z czym przygotowanie strategii sprzedażowo-marketingowych oraz ich poparcie realnymi działaniami i doświadczeniem zespołu zostanie docenione przez analityka.

9. Kim jest klient docelowy?
Analityk bankowy jest osobą która sprawdza nie tylko parametry finansowe, ale również bada czy sprzedasz swoją inwestycję. Dlatego należy pokazać analitykowi, że doskonale znasz swojego klienta docelowego oraz dopasowałeś do niego produkt.

10. Czy źródła finansowania projektu pokrywają 100% wydatków inwestycyjnych?
Nie oczywistym jest fakt, że banki nie uwzględniają przychodów ze sprzedaży inwestycji jako źródła finansowania. W związku z czym dla banków jest ważne żeby przed rozpoczęciem inwestycji całe przedsięwzięcie miało zapewnienie finansowania z wkładu własnego dewelopera i kredytu deweloperskiego. Nie licz na częściowe finansowanie sprzedażą.

11. Czy koszty są kompletne?
Analityk sprawdza czy w analizie zostały ujęte wszystkie koszty i nic nie zostało pominięte. W przypadku pominięcia nawet jednej pozycji kosztowej może się okazać że transze kredytu będą za małe żeby pokryć wydatki budowlane. W takiej sytuacji wystąpi ryzyko płynnościowe. Również nie może dojść do odwrotnej sytuacji kiedy w kosztorysie podanym do banku są pozycje, które w rzeczywistości nie wystąpią. Taka sytuacja spowoduje problem z rozliczeniem transzy kredytu, ponieważ inspektor budowlany działający na rzecz banku stwierdzi brak wykonanych robót budowlanych. Dlatego podczas przygotowania zestawienia kosztów należy pamiętać, że musi ono być kompletne.

12. Czy prawidłowo obliczono wskaźniki efektywności ekonomiczno-finansowej?
Bardzo często analitycy wypatrują błędy w obliczaniach wskaźników finansowych. Często inwestorzy wykorzystują nieprawidłowe przepływy pieniężne do obliczenia NPV i IRR lub niewłaściwe wyniki finansowe do kalkulacji rentowności projektu. Błędne obliczenia powodują zawyżenie rentowności projektu, co zostanie odkryte podczas analizy banku. Po czym deweloper jest narażony na utratę zaufania, a skrupulatność analityków będzie wzrastać wraz ze wzrostem zapytań co do założeń modelu inwestycyjnych.

Pozostałe usługi

fancybox

Analityk Finansowy

Profesjonalnie zajmujemy się finansami projektów deweloperskich. Pomagamy maksymalizować zyski z inwestycji. Ułatwiamy właścicielom firm deweloperskich podejmować lepsze decyzje

Więcej
fancybox

Biznesplan, model finansowy

Opracowujemy profesjonalne biznesplany oraz modele finansowe na potrzeby pozyskania finansowania obcego od inwestorów, banków, funduszy inwestycyjnych

Więcej
fancybox

Analiza Finansowa Projektu Deweloperskiego

Pomagamy deweloperom zaoszczędzić setki tysięcy złotych. Maksymalizujemy stopę zwrotu z inwestycji. Ostrzegamy inwestorów przed realizacją nierentownych przedsięwzięć

Więcej
fancybox

Finansowo-prawne wsparcie dla Dewelopera

Zabezpieczamy interesy dewelopera na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wdrażamy sprawdzone w praktyce rozwiązania finansowo-prawne. Rekomendujemy realizacje projektów tylko z ponadprzeciętną rentownością

Więcej